Matrika

Ověřování

Legalizace – k ověření podpisu budete potřebovat platný občanský průkaz nebo pas a listinu na níž se vlastnoručně podepíšete nebo podpis na listině uznáte za vlastní.

Vidimace – k ověření předložíte originál (prvopis) nebo stejnopis listiny nebo již ověřenou fotokopii listiny a fotokopii.

Správní poplatek
 • ověření podpisu 30,- Kč za každý podpis
 • ověření listiny 30,- Kč za každou i započatou stranu

Matriční doklady a druhopisy

O vydání matričního dokladu (např. rodný list) žádá osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci.

Pokud žádáte o matriční doklad pro některou z výše uvedených osob musíte předložit platný občanský průkaz a matriční doklady, prokazující příbuzenský vztah.

Žádost lze vyřídit osobně na příslušném matričním úřadu nebo formou písemné žádosti.

Správní poplatek
 • prvopis RL, OL, ÚL – zdarma
 • druhopis RL, OL, ÚL – 100,- Kč

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

V případě, že rodiče dítěte nejsou manželé, mohou se dostavit ještě před narozením dítěte na kterýkoliv matriční úřad k sepsání zápisu o určení otcovství.

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti předloží rodiče tyto doklady:

 • platné občanské průkazy
 • rodné listy své
 • rodné listy společných dětí
 • těhotenský průkaz matky
 • rozvedená matka : pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, od jehož právní moci uplynula povinná lhůta 300 dnů
 • ovdovělá matka : úmrtní list manžela (od jehož úmrtí uplynula lhůta více než 300 dnů)
Správní poplatek
 • Zápis o určení otcovství nepodléhá správnímu poplatku.

Jméno a příjmení

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení se provádí pouze na základě žádosti žadatele a v souladu s právními předpisy.

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, žádá-li osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec.

Správní poplatek
 • Povolení změny příjmení hanlivého, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na příjmení dřívější 100,- Kč
 • Povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 1.000,- Kč

Příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení předchozího.
Žadatel předloží oznámení o užívání dřívějšího příjmení, platný občanský průkaz a rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci.

Správní poplatek
 • Správní poplatek se v tomto případě nevybírá.

Prohlášení o volbě druhého jména

Občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Zapsaná mohou být dvě jména, která nejsou stejná. K volbě druhého jména pro nezletilého staršího 15 let musí být připojen jeho souhlas. U občanů narozených do 31.12.1949, kteří mají v matriční knize zapsáno více jmen, lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen.
Žadatel předloží platný občanský průkaz a rodný list.

Správní poplatek
 • Správní poplatek se v tomto případě nevybírá.

Evidence obyvatel

Přihlášení k trvalému pobytu

Změnu trvalého pobytu provádí tzv. ohlašovna úřadu.

K přihlášení trvalého pobytu je potřeba předložit vyplněný tiskopis přihlašovacího lístku a platný občanský průkaz. Dále občan doloží smlouvu o nájmu bytu, pokud je nájemcem, v případě vlastnictví bytu (domu) či práva z věcného břemene je nutné doložit výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvu zaregistrovanou katastrálním úřadem.

Za občana mladšího 15-ti let změnu trvalého pobytu provádí zákonný zástupce. V případě, že se hlásíte do domu nebo bytu, kde je vlastníkem nebo nájemcem jiná osoba, je nutné se dostavit s touto osobou, která předloží doklad totožnosti a doklad oprávněnosti užívání domu nebo bytu (výpis z KN nebo nájemní smlouvu. Tato osoba potvrdí svým podpisem na přihlašovacím lístku souhlas s přihlášením. V případě, že se nemůže dostavit osobně, je nutné doložit písemné potvrzení této oprávněné osoby o souhlasu k přihlášení trvalého pobytu s úředně ověřeným podpisem.

Po přihlášení se k trvalému pobytu Vám bude ustřižen roh občanského průkazu a vydáno potvrzení o změně trvalého pobytu, které budete nosit společně s občanským průkazem do doby, než si převezmete nový občanský průkaz.

Správní poplatek
 • Správní poplatek činí 50,- Kč za osobu hlášenou k TP.
 • Poplatek se nevztahuje na osoby mladší 15-ti let, hlášené současně se zákonnými zástupci.

Poskytnutí údajů z informačního systému

Osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel Vám poskytneme na základě Vámi vyplněné žádosti a předložení občanského průkazu. Údaje se poskytují pouze osobě, které se týkají.

Správní poplatek
 • Za poskytnutí těchto údajů se hradí správní poplatek ve výši 50,- Kč.